Friday, April 20, 2012

Solatnya Bagi Yang Musafir ?

Kewajipan solat jamaah tidak gugur bagi musafir, kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkannya di dalam keadaan perang, Dia berfirman.
“Artinya : Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (solat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang solat bersertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu”. [An-Nisa : 102]
Berdasarkan dalil ini, apabila ada seorang musafir berada di suatu daerah yang bukan daerahnya, dia wajib menghadiri solat jamaah di masjid ketika mendengar adzan, kecuali bila letaknya sangat jauh, atau khawatir kehilangan teman-temannya, sesuai keumuman dalil yang menunjukkan pada wajibnya solat berjamaah bila mendengar adzan atau iqamah.
Musafir Solat Di Belakang Mukim.
Solat berjamaah adalah wajib bagi orang mukim ataupun musafir, apabila seorang musafir solat di belakang imam yang mukim maka dia mengikuti solat imam tersebut yaitu empat rakaat, namun apabila dia solat bersama-sama musafir maka solatnya di qashar (dua rakaat).
Hal ini di dasarkan atas riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Berkata Musa bin Salamah: Suatu ketika kami di Makkah (musafir) bersama Ibnu Abbas, lalu aku bertanya: Kami melakukan solat empat rakaat apabila bersama kamu (penduduk Mekkah), dan apabila kami kembali ke tempat kami (bersama-sama musafir) maka kami solat dua rakaat ? Ibnu Abbas radhiallahu anhuma menjawab: Itu adalah sunnahnya Abul Qasim (Rasulullah shallallahu alaihi wa’ala alihi wasalla”[34]

Musafir Menjadi Imam Orang Mukim.
Apabila musafir dijadikan sebagai imam orang-orang mukim dan dia mengqashar solatnya maka hendaklah orang-orang yang mukim meneruskan solat mereka sampai selesai (empat rakaat), namun agar tidak terjadi kebingungan hendaklah imam yang musafir memberi tahu makmumnya bahawa dia solat qashar dan hendaklah mereka (makmum yang mukim) meneruskan solat mereka sendiri-sendiri dan tidak mengikuti salam setelah dia (imam) salam dari dua rakaat.
Hal ini pernah di lakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa’ala alihi wasallam ketika berada di Makkah (musafir) dan menjadi imam penduduk Mekkah, beliau shallallahu alaihi wa’ala alihi wasallam berkata: Sempurnakanlah solatmu (empat rakaat) wahai penduduk Mekkah ! Kerana kami adalah musafir.[35] Beliau shallallahu alaihi wa’ala alihi wasallam solat dua-dua (qashar) dan mereka meneruskan sampai empat rakaat setelah beliau salam.[36]
Apabila imam yang musafir tersebut khawatir membingungkan makmumnya dan dia solat empat rakaat (tidak mengqashar) maka tidaklah mengapa kerana hukum qashar adalah sunnah mu’akkadah dan bukan wajib.[37]
Solat Jum’at Bagi Musafir.
Kebanyakan ulama berpendapat bahawa tidak ada solat Jumaat bagi musafir, namun apabila musafir tersebut tinggal di suatu daerah yang diadakan solat Jumaat maka wajib atasnya untuk mengikuti solat jumaat bersama mereka. Ini adalah pendapat imam Malik, imam Syafi’i, Ats-Tsauriy, Ishaq, Abu Tsaur, dll.[38]
Dalilnya adalah bahawasanya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa’ala alihi wasallam apabila safar (bepergian) tidak solat Jumaat dalam safarnya, juga ketika Haji Wada’ Beliau shallallahu alaihi wa’ala alihi wasallam tidak melaksanakan solat Jumaat dan menggantinya dengan solat Zuhur yang dijama’ (digabung) dengan Asar[39].
Demikian pula para Khulafa Ar-Rasyidun (empat khalifah) radhiallahu anhum dan para sahabat lainnya radhiallahu anhum serta orang-orang yang setelah mereka apabila safar tidak solat Jumaat dan menggantinya dengan Zuhur.[40]

Maraji:
[34]. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih. Lihat Irwa’ul Ghalil no 571 dan Tamamul Minnah, Syaikh Al-Albani 317
[35]. HR. Abu Dawud..
[36]. Lihat Al-Majmu’ Syarah Muhadzdzab 4/178 dan Majmu’ Fatawa Syaikh Utsaimin 15/269
[37]. Lihat Taudhihul Ahkam, Syaikh Abdullah bin Abdir Rahman Al- Bassam 2/294-295
[38]. Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah 3/216, Al-Majmu’Syarh Muhadzdzab, Imam Nawawi 4/247-248, lihat pula Majmu’Fatawa Syaikh Utsaimin 15/370.
[39].Lihat Hajjatun Nabi shallallahu alaihi wa’ala alihi wasallam Kama Rawaaha Anhu Jabir -radhiallahu anhu, Karya Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hal 73.
[40]. Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah 3/216.

No comments:

Post a Comment